Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย นน.4020 บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง,เวียงสา จังหวัดน่าน
วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนสาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168– บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง,เวียงสา จังหวัดน่าน ( กม.ที่ 12+333-12+400) โดยการบำรุงรักษาทาง ให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content