Menu
home
>>
ขทช.น่าน ซ่อมผิวจราจรลาดยาง สาย นน.4020 – บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง , เวียงสา จังหวัดน่าน
วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนสาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168– บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง, อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน โดยการบำรุงรักษาทาง ให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการขับขี่ในการใช้สายทางโครงข่าย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content