Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานฯ เป็นการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการใช้งาน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content