Menu
home
>>
ขทช.น่าน ซ่อมผิวจราจรลาดยาง สาย นน.4015 – บ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร สาย นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 –บ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 5+400) โดยการบำรุงรักษาทาง ให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการขับขี่ในการใช้สายทางโครงข่าย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content