Menu
home
>>
ขทช.น่าน ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะของแขวงฯ
วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน โดยงานเครื่องกล ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (รถบรรทุกเทท้าย) โดยตรวจสอบสภาพของยานพาหนะ และเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อถนอมอายุการใช้งานในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content