Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน จัดกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2563
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน จัดกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2563 (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) บริเวณภายในสำนักงานฯ เพื่อความสวยงาม และสะอาด เรียบร้อย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content