Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ทาสีราวสะพาน นน.012 สะพานนครน่านพัฒนา
วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีราวสะพาน นน.012 สะพานนครน่านพัฒนา อำเภอภูเพียง , อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อให้มีทัศนวิสัยที่ดีในการใช้เส้นทาง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content