Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4020 แยก ทล.1168 – บ้านห้วยสอน
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่านเข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ในสายทาง นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 – บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง , เวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 7+000) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจรได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content