Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4020
วันพฤหัสบดี ที่ 2กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168– บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง,เวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้สายทางตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content