Menu
home
>>
ขทช.น่าน ซ่อมผิวจราจรลาดยาง สาย นน.4020 – บ้านห้วยสอน
วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ในสายทาง สาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168– บ้านห้วยสอน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 2+000) โดยการบำรุงรักษาทาง ให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการขับขี่ ในการใช้สายทางโครงข่าย
Scroll Up Skip to content