Menu
home
>>
ขทช.น่าน ซ่อมผิวจราจรลาดยาง สาย นน.4005 – บ้านจอมจันทร์
วันอังคาร ที่3 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร สาย นน.4005แยกทางหลวงหมายเลข 1243 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอแม่จริม, อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยการบำรุงรักษาทาง ให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการขับขี่ในการใช้สายทางโครงข่าย
Scroll Up Skip to content