Menu
home
>>
ขทช.น่าน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายทาง นน.4020
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น
นายธนิตสรณ์ ฟ้าแลบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมชี้แจงโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย สาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 – บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ช่วง กม.ที่ 8+590) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นพร้อมข้อซักถาม โดยมีอบต.นาปัง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมหมู่บ้านนาปัง ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content