home

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision) ของแขวงทางหลวงชนบทน่าน : 

             วิสัยทัศน์ " พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "Perfect the national road networks on a subtainable basic for the happiness and welfare of the people." 

 
 

 พันธกิจ ( Mission) ของแขวงทางหลวงชนบทน่าน : 
 

              พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง อย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง(Mentor) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาองค์กรตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

 

 
แขวงทางหลวงชนบทน่าน  เลขที่  21/1 หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000
เบอร์โทรศัพท์  0 5471 6177     เบอร์โทรสาร  0 5471 6200     e-mai : nan@drr.go.th