home

โครงสร้างกรอบอัตรากำลังคน(ระยะแรก)

ข้าราชการ  จำนวน  11  ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายศิริชัย  ลิ้มเลิศตระกูล ผอ.แขวงทางหลวงชนบทน่าน  
2 นายวรพันธ์  ชูมี นายช่างโยธาชำนาญงาน  
3 นายเสฐพงษ์  ศิริเลิศวิมล นายช่างโยธาชำนาญงาน  
4 นายอนุรักษ์  วิสุทธิจินดา นายช่างโยธาชำนาญงาน  
5 นายเด่น  ปินตามี นายช่างโยธาชำนาญงาน  
6 นายบรรจง  ธนปพน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
7 นายไตรทศ  เพียรดีกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
8 นายกรวิทย์  แกล้วทนงค์ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน  
9 นางพวงเพชร  งามมโนเลิศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
10 นางจุฑารัตน์  แกล้วทนงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
11 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปิยอร  สีงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ลูกจ้างประจำ  จำนวน  4  ราย
1 นายสุธีร์  มณีวงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  
2 นายสุเมตร์  นุ้ยวังทอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  
3 นายสุเทพ  นุ้ยวังทอง พนักงานพิมพ์  ส.2  
4 นายชัชวัลย์  วงศ์สุริยาไกร พนักงานบำรุงทาง  
พนักงานราชการ  จำนวน  11  ราย
1 นางสิริการย์  พันธ์คำนุรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (พร.)  
2 นางสาวรัชนก  โคกมา เจ้าพนักงานธุรการ (พร.)  
3 นางสาวชนกชนน์  เธียรพิบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการ (พร.)  
4 นางธิดารัตน์  ดวงทา เจ้าพนักงานธุรการ (พร.)  
5 นายเดชา  ไชยโภชน์ นายช่างโยธา (พร.)  
6 นายเอกชัย  ศรีงาม นายช่างโยธา (พร.)  
7 นายเอกชัย  โพธิวัง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.)  
8 นายเสรี  ชินันท์ นายช่างโยธา (พร.)  
9 นายจักรภูมิ  เสาะสูน วิศวกรโยธา (พร.)  
10 นายพิรุณ  เทียมเสน นายช่างโยธา (พร.)  
11 นายพีรวิชญ์  รัตนอินทร์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.)  
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  จำนวน  19  ราย
1 นายวรเทพ  อุ่นเรือน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
2 นายนคร  ศรีสุขคำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
3 นายเจียน  สิทธิเหล็ก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
4 นายธงชัย  โพธิวัง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
5 นายการันต์  พันธ์แก้ว ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
6 นายวิษณุ  กุลมะโน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
7 นายจรัล  เวียงนาค ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
8 นายปลอดภัย  ใจฟู ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
9 นายชาคริต  เขียวกูล ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
10 นายคะนอง  ยอดสุภา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
11 นายการันต์  อุตธิยา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
12 นายชิตณรงค์  มริมาตร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
13 นายธนพันธ์  ปิยศทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
14 นายสิทธิชัย  สุนทร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
15 นายสุรศักดิ์  ดาไชย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
16 นางธิดารัตน์  เวียงนาค ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
17 นางสาวกัญญารัตน์  วุฒิการณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
18 นางสาวอัญธิกา  ลมลื่น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
19 นางสาวกัณฑิตา  คำพิมพ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  จำนวน  39  ราย
1 นายวิชัย  ถามูล ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
2 นายเขียน  ศรีขันทะ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
3 นายประยูร  นามวงค์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
4 นายอุทัย  เกรียงไกรไพรพนา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
5 นายสงค์กรานต์  ก๋าคำ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
6 นายสมบัติ  ปางโอด ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
7 นายอุดร  สุนันตา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
8 นายวิชาญ  มันจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
9 นายปรีชา  เมืองชัย ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
10 นายทวน  ยอดเหล็ก ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
11 นายสุนทร  สิงสาร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
12 นายสุบิน  มาขวา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
13 นายคำปัน  โพธิวัง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
14 นายอิทธิกร  โพธิวัง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
15 นายนิคม  เขียวกูล ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
16 นายสิงห์หาญ  สีโมะ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
17 นายนิรุต  โพธิวัง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
18 นายอนุสรณ์  ปินใจ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
19 นายสุรินทร์  อุตธิยา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
20 นายจวน  ไชยติคะ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
21 นายจ่อม  อินตาไลย ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
22 นายวิโรจน์  อุตธิยา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
23 นายบุญถม  เฟืองแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
24 นายนพดล  รัตนชมภู ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
25 นายบุญยงค์  สายยนต์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
26 นายวิทวัท  วังสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
27 นายปรีดา  ธนะวัง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
28 นายเรืองเดช  คำพิมพ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
29 นายไชยวัฒน์   จตุวรธนพิพัฒน์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
30 นางเรียนทอง  ธนะวัง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
31 นายทน  กาแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
32 นายนพดล  ณัฐเกียรติกร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
33 นายคเณศ  ขันเชียง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
34 นายจักรพงษ์  จ่าเขียว ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
35 นางสาวอภิญญู  สมคำ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
36 นายวัชระพงค์  วงค์คำ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
37 นายเรวัต  แก้วใส ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
38 นายเอกรินทร์  จิโน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
39 นายสเฐียรพร  เรือนอุ่น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
       
แขวงทางหลวงชนบทน่าน  เลขที่  21/1  หมู่  11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000
เบอร์โทรศัพท์  0 5471 6177     เบอร์โทรสาร  0 5471 6200     e-mail : nan@drr.go.th