home

โครงสร้างกรอบอัตรากำลังคน(ระยะแรก)

ข้าราชการ  จำนวน  10  ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายศิริชัย  ลิ้มเลิศตระกูล ผอ.แขวงทางหลวงชนบทน่าน  
2 นายวรพันธ์  ชูมี นายช่างโยธาชำนาญงาน  
3 นายอนุรักษ์  วิสุทธิจินดา นายช่างโยธาชำนาญงาน  
4 นายเด่น  ปินตามี นายช่างโยธาชำนาญงาน  
5 นายบรรจง  ธนปพน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
6 นายไตรทศ  เพียรดีกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
7 นายกรวิทย์  แกล้วทนงค์ นายช่างโยธาชำนาญงาน  
8 นางพวงเพชร  งามมโนเลิศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
9 นางจุฑารัตน์  แกล้วทนงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
10 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปิยอร  สีงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2  ราย
1 นายสุเทพ  เฟืองแก้ว พนักงานพิมพ์  ส.2  
2 นายชัชวัลย์  วงศ์สุริยาไกร พนักงานบำรุงทาง  
พนักงานราชการ  จำนวน  10  ราย
1 นางสิริการย์  พันธ์คำนุรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (พร.)  
2 นางสาวรัชนก  โคกมา เจ้าพนักงานธุรการ (พร.)  
3 นางสาวชนกชนน์  เธียรพิบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการ (พร.)  
4 นายเดชา  ไชยโภชน์ นายช่างโยธา (พร.)  
5 นายเอกชัย  ศรีงาม นายช่างโยธา (พร.)  
6 นายเอกชัย  โพธิวัง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.)  
7 นายเสรี  ชินันท์ นายช่างโยธา (พร.)  
8 นายจักรภูมิ  เสาะสูน วิศวกรโยธา (พร.)  
9 นายพีรวิชญ์  รัตนอินทร์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.)  
10 นายชานุวัฒน์  แก้วดวง นายช่างโยธา (พร.)  
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  จำนวน  21  ราย
1 นางธิดารัตน์  เวียงนาค ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
2 นางสาวอัญธิกา  ลมลื่น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
3 นางสาวอภิญญู  สมคำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
4 นางสาวสุดาพร  ใจมา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
5 นายเอกรินทร์  จิโน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
6 นายนพดล  ณัฐเกียรติกร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
7 นายคเณศ  ขันเชียง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
8 นายนคร  ศรีสุขคำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
9 นายการันต์  พันธ์แก้ว ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
10 นายวิษณุ  กุลมะโน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
11 นายชิตณรงค์  มริมาตร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
12 นายธงชัย  โพธิวัง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
13 นายสิทธิชัย  สุนทร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
14 นายจรัล  เวียงนาค ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
15 นายสุรศักดิ์  ดาไชย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
16 นายชาคริต  เขียวกูล ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
17 นายธนพันธ์  ปิยศทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
18 นายการันต์  อุตธิยา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
19 นายอภิชิต  ศิริวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
20 นายวิทวัส  วังสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
21 นายปราโมช  เมืองชัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
       
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  จำนวน  35  ราย
1 นางสาวมินทนา  ประสมทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
2 นางสาวชลธิชา  กาวินัน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
3 นางสาวอังคณา  วังสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
4 นางเรียนทอง  ธนะวัง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
5 นายธนาธิป  หลวงฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
6 นายพิชัย  บุญเติม ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
7 นายหมั้น  เฟืองแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
8 นายทวน  สมบัติ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
9 นายเรวัต  แก้วใส ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
10 นายบุญยงค์  สายยนต์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
11 นายปรีชา  เมืองชัย ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
12 นายสุรินทร์  อุตธิยา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
13 นายจ๋อม  อินตาไลย ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
14 นายวิโรจน์  อุตธิยา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
15 นายบุญถม  เฟืองแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
16 นายเจียน  สิทธิเหล็ก ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
17 นายวิชัย  ถามูล ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
18 นายทวน  ยอดเหล็ก ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
19 นายสุนทร  สิงห์สาร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
20 นายอิทธิกร  มาขวา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
21 นายฉัตรชัย  ขัดโน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
22 นายคะนอง  ยอดสุภา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
23 นายเขียน  ศรีขันทะ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
24 นายวิชาญ  มันจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
25 นายประหยัด  นันทะเสน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
26 นายสงค์กรานต์  ก๋าคำ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
27 นายอุดร  สุนันตา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
28 นายอุทัย  เกรียงชัยไพรพนา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
29 นายสิงห์หาญ  สีโมะ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
30 นายนพดล  รัตนชมพู ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
31 นายสมบัติ  ปางโอด ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
32 นายณัฐพล  หน่อแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
33 นายจรัญ  ก๋าวิน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
34 นางสาวหทัยกาญจน์  มานัสฤดี ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
35 นายธนพงษ์  กิติยศ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
       
แขวงทางหลวงชนบทน่าน  เลขที่  21/1  หมู่  11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000
เบอร์โทรศัพท์  0 5471 6177     เบอร์โทรสาร  0 5471 6200     e-mail : nan@drr.go.th