home

บัญชีรายชื่อโครงข่ายสะพาน แขวงทางหลวงชนบทน่าน

บัญชีรายชื่อโครงข่ายสะพาน แขวงทางหลวงชนบทน่าน
ลำดับที่ี รหัสสายทาง ชื่อสายทาง หมายเหตุ
1 นน.001 สะพานพัฒนาภาคเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  ความยาว  260  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
2 นน.002 สะพานท่าวังผาพัฒนา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ความยาว  160  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
3 นน.003 สะพานข้ามแม่น้ำสา  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ความยาว  74  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
4 นน.004 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ความยาว  190  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
5 นน.005 สะพานบ้านหนองแดง - บ้านส้อ  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  ความยาว  120  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
6 นน.006 สะพานทุ่งช้างพัฒนา  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  ความยาว  210  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
7 นน.007 สะพานดู่ใต้พัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  ความยาว  160  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
8 นน.008 สะพานนาเหลืองพัฒนา  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ความยาว  140  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
9 นน.009 สะพานเชียงคานพระพุทธบาทพัฒนา  อำเภอเชีียงกลาง  จังหวัดน่าน  ความยาว  100  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
10 นน.010 สะพานสถานพัฒนา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  ความยาว  80  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
11 นน.011 สะพานศรีภูมิพัฒนา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ความยาว  220  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
12 นน.012 สะพานนครน่านพัฒนา  อำเภอภูเพียง , อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  ความยาว  170  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
13 นน.013 สะพานเมืองจังพัฒนา  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ความยาว  200  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
14 นน.014 สะพานประชาร่วมรัฐพัฒนา  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ความยาว  300  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
15 นน.015 สะพานศรีบุญเรือง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  ความยาว  150  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
16 นน.016 สะพานกองควายประชาพัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  ความยาว  140  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
17 นน.017 สะพานวังม่วงพัฒนา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  ความยาว  150  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
18 นน.018 สะพานศรีอุดมโชคบ้านนาขาม  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน  ความยาว  80  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
19 นน.019 สะพานศรีสบยาวพัฒนา  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ความยาว  130  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
20 นน.020 สะพานมิตรภาพหาดผาขนพัฒนา  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ความยาว  220  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
21 นน.021 สะพานหัวเวียงเหนือ - น้ำต้วนพัฒนา  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ความยาว  140  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
22 นน.022 สะพานสบหนอง ต.ตาลชุมพัฒนา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ความยาว  130  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
23 นน.023 สะพานเคเบิ้ลข้ามแม่น้ำน่าน  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  ความยาว  75  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
24 นน.024 สะพานสบยาวเชียงแลสามัคคี  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ความยาว  200  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ
25 นน.025 สะพานข้ามลำน้ำว้า  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน  ความยาว  150  เมตร ภาพถ่าย / แผนที่โครงการ

 

 

แขวงทางหลวงชนบทน่าน  เลขที่  21/1  หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000
เบอร์โทรศัพท์  0 5471 6177     เบอร์โทรสาร  0 5471 6200     e-mail : nan@drr.go.th