home

บัญชีรายชื่อโครงข่ายทางหลวงชนบทน่าน

บัญชีรายชื่อโครงข่ายทางหลวงชนบทน่าน
ลำดับที่ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง หมายเหตุ
1 นน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 (กม.ที่ 30+630 ) - บ้านห้วยหยวก ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
2 นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 215+050) - บ้านหนองห้า ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
3 นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 (กม.ที่ 2+925) - บ้านน้ำปั้ว ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
4 นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1243 (กม.ที่ 2+400) - บ้านจอมจันทร์ ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
5 นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 399+000) - บ้านนาหนุน ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
6 นน.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 431+025) - บ้านศาลา ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
7 นน.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 (กม.ที่ 2+950) - บ้านพะเยา ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
8 นน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1339 (กม.ที่ 20+200) - บ้านผามุง ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
9 นน.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 (กม.ที่ 31+765) - บ้านน้ำหิน ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
10 นน.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 229+325) - บ้านภูเพียง ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
11 นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 (กม.ที่ 2+950) - บ้านผาตูบ ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
12 นน.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 220+200) - บ้านม่วงเนิ้ง ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
13 นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 (กม.ที่ 10+300) - บ้านน้ำฮาว ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
14 นน.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 224+900) - บ้านคือเวียง ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
15 นน.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101  (กม.ที่ 372+525) - บ้านเมืองจัง  ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
16 นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168  (กม.ที่ 0+700) - บ้านห้วยสอน   ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
17 นน.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 101  (กม.ที่ 376+850) - บ้านฝายแก  ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
18 นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148  (กม.ที่ 2+075) - บ้านสบขุ่น ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
19 นน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 101  (กม.ที่ 446+600) - บ้านกอก  ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ
20 นน.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1257 (กม.ที่ 23+000) - บ้านแม่สะนาน   ภาพถ่ายโครงการ , แผนที่โครงการ

 

 

แขวงทางหลวงชนบทน่าน  เลขที่  21/1  หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000
เบอร์โทรศัพท์  0 5471 6177     เบอร์โทรสาร  0 5471 6200     e-mail : nan@drr.go.th