home

แผนที่รวมโครงข่ายทาง

แผนที่โครงข่าย  แขวงทางหลวงชนบทน่าน  จำนวน  20  สายทาง

 

ที่ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง
1 นน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 (กม.ที่ 30+630 ) - บ้านห้วยหยวก อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  15.675  กิโลเมตร
2 นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 215+050) - บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา , อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  
ระยะทาง 40.365  กิโลเมตร
3 นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 (กม.ที่ 2+925) - บ้านน้ำปั้ว  อำเภอเมือง , อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  31.175  กิโลเมตร
4 นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1243 (กม.ที่ 2+400) - บ้านจอมจันทร์  อำเภอแม่จริม , อำเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน  ระยะทาง  19.233  กิโลเมตร
5 นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 399+000) - บ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน
ระยะทาง  18.550  กฺิโลเมตร
6 นน.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 431+025) - บ้านศาลา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 9.800  กิโลเมตร
7 นน.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 (กม.ที่ 2+950) - บ้านพะเยา  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  6.220  กิโลเมตร
8 นน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1339 (กม.ที่ 20+200) - บ้านผามุง  อำเภอนาหมื่น , อำเภอร้องกวาง  จังหวัดน่าน
ระยะทาง  36.123  กิโลเมตร
9 นน.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 (กม.ที่ 31+765) - บ้านน้ำหิน  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  16.456  กิโลเมตร
10 นน.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 229+325) - บ้านภูเพียง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  9.672  กิโลเมตร
11 นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 (กม.ที่ 2+950) - บ้านผาตูบ  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  6.995  กิโลเมตร
12 นน.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 220+200) - บ้านม่วงเนิ้ง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  10.556  กิโลเมตร
13 นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 (กม.ที่ 10+300) - บ้านน้ำฮาว  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  12.757  กิโลเมตร
14 นน.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 224+900) - บ้านคือเวียง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  3.100  กิโลเมตร
15 นน.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101  (กม.ที่ 372+525) - บ้านเมืองจัง  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
ระยะทาง  8.690  กิโลเมตร
16 นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168  (กม.ที่ 0+700) - บ้านห้วยสอน  อำเภอภูเพียง , อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
ระยะทาง  39.342  กิโลเมตร
17 นน.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 101  (กม.ที่ 376+850) - บ้านฝายแก  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  6.200  กิโลเมตร
18 นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148  (กม.ที่ 2+075) - บ้านสบขุ่น  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  38.032  กิโลเมตร
19 นน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 101  (กม.ที่ 446+600) - บ้านกอก  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  17.402  กิโลเมตร
20 นน.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1257 (กม.ที่ 23+000) - บ้านแม่สะนาน  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  
ระยะทาง  7.081  กิโลเมตร 

 

แขวงทางหลวงชนบทน่าน  เลขที่  21/1  หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000
เบอร์โทรศัพท์  0 5471 6177     เบอร์โทรสาร  0 5471 6200     e-mail : nan@drr.go.th