home

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทางหลวงชนบทน่าน

โปรดเลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ

ดัชนีประจำแฟ้ม
    ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 7
    ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7
    โครงสร้างองค์กร มาตรา 7(1)
    อำนาจหน้าที่  มาตรา 7(2)  
    สถานที่ติดต่อ  มาตรา 7(3)  
    กฎ  มติ  คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง  มาตรา 7(4)  
ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9
    ผลการพิจารณาฯ  มาตรา 9(1)  
    นโยบาย หรือการตีความ  มาตรา 9(2)  
    แผนงาน  โครงการ  งบประมาณ  มาตรา 9(3)
    คู่มือ หรือ คำสั่ง มาตรา 9(4)
    สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตรา 7 วรรค 2  มาตรา 9(5)
    สัญญาสัมปทาน  ผูกขาด  ร่วมทุน  มาตรา 9(6)
    มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือ มติ ครม.  มาตรา 9(7)
    ข้อมูลข่าวสารอื่น ที่คณะกรรมการกำหนด  มาตรา 9(8)
สัญญาอื่น ๆ 
เอกสารอื่น ๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
   

 

วันที่: 
จันทร์, มีนาคม 25, 2019 - 14:15