home

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 19 โครงการ

ไทย
Body: 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 19 โครงการ

1. งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.4010 แยก ทล.1339 - บ้านผามุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (เครื่องหมายายจราจรบนผิวทาง)

2. งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 - บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (ป้ายและเครื่องหมายจราจร)

3.งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.3003 แยก ทล.101 - บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา, นาน้อย จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (ป้ายและเครื่องหมายจราจร)

4. งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.4004 แยก ทล.1091 - บ้านน้ำปั้ว อำเภอเมือง, เวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร)

5.ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย นน.4013 แยก ทล.1091 - บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จำนวน 2 แห่ง

6. งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.4010 แยก ทล.1339 - บ้านผามุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร)

7. ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย นน.3021 แยก ทล.101 - บ้านฝายแก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จำนวน 2 แห่ง

8. งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.3012 แยก ทล.101 - บ้านภูเพียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร)

9. งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.3003 แยก ทล.101 - บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา, นาน้อย จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร)

10. งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.4020 แยก ทล.1168 - บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร)

11. อำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.4013 แยก ทล.1091 - บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จำนวน 3 แห่ง (ราวกันอันตราย)

12. งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.4010 แยก ทล.1339 - บ้านผามุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 3 แห่ง (ราวกันอันตราย)

13. งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.3003 แยก ทล.101 - บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา, นาน้อย จังหวัดน่าน จำนวน 3 แห่ง (ราวกันอันตราย)

14. งานป้องกันการกัดเซาะ สาย นน.006 สะพานทุ่งช้างพัฒนา อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง

15. งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นน.4022 แยก ทล.1148 - บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวัง จังหวัดน่าน ระยะทาง 10.400

16. งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย นน.4010 แยก ทล.1339 - บ้านผามุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 2 แห่ง

17. งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย นน.3003 แยก ทล.101 - บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา,นาน้อย จังหวัดน่าน จำนวน 2 แห่ง

18. อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย นน.4020 แยก ทล.1168 - บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง,เวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง

19. งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ถนนสาย นน.3023 แยก ทล.101 - บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (ทางแยกและจุดต่อเชื่อม)