home

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 15 โครงการ

ไทย
Body: 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 15 โครงการ

 

1. งานขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย นน.4010 แยก ทล.1339 - บ้านผามุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง

2. งานปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นน.3007 แยก ทล.101 - บ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง

3. งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย นน.4005 แยก ทล.1243 - บ้านจอมจันทร์ อำเภอแม่จริม , เวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง

4. งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย นน.4015 แยก ทล.1170 - บ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง

5. งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.3007 แยก ทล.101 - บ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย)

6. งานป้องกันการกัดเซาะ สาย นน.4010 แยก ทล.1339 - บ้านผามุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง

7. งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นน.4010 แยก ทล.1339 - บ้านผามุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (ป้ายและเครื่องหมายจราจร)

8. งานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ  สาย นน.4010 แยก ทล.1339 - บ้านผามุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (รางระบายน้ำแบบเปิด)

9. งานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ  สาย นน.3012 แยก ทล.101 - บ้านภูเพียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (รางระบายน้ำแบบปิด)

10. งานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ  สาย นน.3014 แยก ทล.101 - บ้านม่วงเนิ้ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง (รางระบายน้ำแบบปิด)

11. งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นน.3007 แยก ทล.101 - บ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง

12. งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นน.3023 แยก ทล.101 - บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง

13. งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นน.3012 แยก ทล.101 - บ้านภูเพียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง

14. งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นน.3008 แยก ทล.101 - บ้านศาลา อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง

15. งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นน.4020 แยก ทล.1168 - บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง , เวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง