home

รายชื่อนามานุเคราะห์

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ
1 นายศิริชัย  ลิ้มเลิศตระกูล ผอ.ขทช.น่าน 054 - 741 - 374
2 นายอนุรักษ์  วิสุทธิจินดา รักษาราชการแทน ผอ.ส่วนปฏิบัติการ 089 - 2614 - 011
3   หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  
4 นางพวงเพชร  งามมโนเลิศ ผอ.ส่วนอำนวยการ 083 - 2092 - 544
5 นายวรพันธ์  ชูมี นายช่างโยธาชำนาญงาน 081 - 9511 - 386
6 นายเด่น  ปินตามี นายช่างโยธาชำนาญงาน 081 - 9922 - 539
7 นายบรรจง ธนปพน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 085 - 3498 - 671
8 นายไตรทศ  เพียรดีกุล วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 081 - 2878 - 188
9 นายกรวิทย์  แกล้วทนงค์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 090 - 5506 - 347
10 นางจุฑารัตน์  แกล้วทนงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 083 - 6223 - 726
11 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปิยอร  สีงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 087 - 3035 - 304
ลูกจ้างประจำ
1 นายสุเทพ  เฟืองแก้ว พนักงานพิมพ์ ส.2 089 - 4294 - 175
2 นายชัชวัลย์  วงศ์สุริยาไกร พนักงานบำรุงทาง 084 - 3660 - 109
พนักงานราชการ
1 นางสิริการย์ พันธ์คำนุรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 089 - 5580 - 757
2 นางสาวรัชนก  โคกมา เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 089 - 6339 - 135
3 นางสาวชนกชนน์ เธียรพิบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 084 - 4810 - 859
4 นายเดชา ไชยโภชน์ นายช่างโยธา (พร.) 083 - 5776 - 958
5 นายเอกชัย  ศรีงาม นายช่างโยธา (พร.) 089 - 7582 - 717
6 นายเอกชัย  โพธิวัง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.) 098 - 7608 - 547
7 นายเสรี  ชินันท์ นายช่างโยธา (พร.) 054 - 716 - 177
8 นายจักรภูมิ  เสาะสูน วิศวกรโยธา (พร.) 054 - 716 - 178
9 นายพีรวิชญ์  รัตนอินทร์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.) 054 - 716 - 177
10 นายชานุวัฒน์   แก้วดวง นายช่างโยธา (พร.) 054 - 716 - 176
       

แขวงทางหลวงชนบทน่าน  เลขที่ 21/1 หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000

เบอร์โทรศัพท์ 0 5471 6177     เบอร์โทรสาร  0 5471 6200     e-mail : nan@drr.go.th