home

ความเป็นมา

กรมทางหลวงชนบท   กระทรวงคมนาคม
*********
                กรมทางหลวงชนบท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูประบบราชการ ปี พ.ศ 2545 โดยโอนภารกิจ  อำนาจหน้าที่ บุคลากร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในส่วนของงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน จากกรมโยธาธิการ และกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทย ให้มาสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งตามกฎกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2545 กำหนดให้กรมทางหลวงชนบท มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
(3) ดำเนินการจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดทางหลวงชนบท ตลอดจนกำกับและตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนด
(4) ดำเนินการฝึกอบรมและจัดทำคู่มือ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรมงานทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์การและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรม  หรือตามที่กระทรวง หรือ ตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
                ทั้งนี้โดยแบ่งส่วนราชการให้มี   “สำนักทางหลวงชนบท 1 – 12”   เป็นหน่วงงานส่วนกลางในภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผน  สำรวจ  ออกแบบ  ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ในงานปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ
(ข) ดำเนินการและควบคุมการบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทและสะพานในเขตรับผิดชอบ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ
(ง) ดำเนินการและให้บริการในงานวิเคราะห์  วิจัย  ทดสอบ และตรวจสอบวัสดุและคุณภาพงานก่อสร้างทางและสะพานในความรับผิดชอบ
(จ) บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะในเขตรับผิดชอบ
(ฉ) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
(ช) ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบท ได้จัดตั้ง   “สำนักทางหลวงชนบท”   เพิ่มขึ้นเป็นการภายในเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีจำนวนของสำนักทางหลวงชนบทเพิ่มขึ้นเป็น 18 แห่ง ประกอบด้วย
                สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)              สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)
                สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)                    สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
                สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)        สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
                สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)        สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
                สำนักทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)                สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
                สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)     สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)
                สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)        สำนักทางหลวงชนบทที่ 14 (สุพรรณบุรี)
                สำนักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุครธานี)              สำนักทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)
                สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)              สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่)
สำหรับการแบ่งส่วนราชการของ   “สำนักทางหลวงชนบท”   มีดังนี้
(1)    ฝ่ายบริหารทั่วไป
(2)    กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
(3)    ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
(4)    ส่วนเครื่องกล
(5)    สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17  ที่ทำการอยู่ที่จังหวัดเชียงราย  เลขที่  181  หมู่ 4  ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57100  โดยมี  แขวงทางหลวงชนบทในกำกับ  จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย  แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย  แขวงทางหลวงชนบทพะเยา  และแขวงทางหลวงชนบทน่าน
แขวงทางหลวงชนบทน่าน  เลขที่ 21/1  หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000  
เบอร์โทรศัพท์  0 5471 6177     เบอร์โทรสาร  0 5471 6200     e-mail : nan@drr.go.th