home

สถานที่ติดต่อ

แขวงทางหลวงชนบทน่าน  
เลขที่  21/1  หมู่ 1  ถนนน่าน - พะเยา  แยกทางหลวงหมายเลข 1091 (กม.ที่ 131+500)
อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5471 6177     โทรสาร 0 5471 6200
e-mail : nan@drr.go.th