home

โครงสร้างหน่วยงาน

 

    โครงสร้างอัตรากำลังแขวงทางหลวงชนบทน่าน    
       
    นายศิริขัย  ลิ้มเลิศตระกูล
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
   
         
กลุ่มวิชาการ   ส่วนปฏิบัติการ   ส่วนอำนวยการ
     
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ   นายอนุรักษ์  วิสุทธิจินดา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ
  นางพวงเพชร  งามมโนเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
         
   
นายไตรทศ  เพียรดีกุล
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  นายวรพันธ์  ชูมี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
  นางจุฑารัตน์  แกล้วทนงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
         
     
    นายเด่น  ปินตามี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
  ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปิยอร  สีงาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
         
       
    นายบรรจง  ธนปพน
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
   
         
       
    นายกรวิทย์  แกล้วทนงค์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   
         

 

แขวงทางหลวงชนบทน่าน  เลขที่  21 / 1  หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000

เบอร์โทรศัพท์  0 5471 6177     เบอร์โทรสาร  0 5471 6200     e-mail : nan@drr.go.th