home

พื้นที่รับผิดชอบ

 

แผนที่จังหวัดน่าน
 
แผนที่โครงข่ายในสายทางรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทน่าน
 
 
แขวงทางหลวงชนบทน่าน  เลขที่  21/1  หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5471 6177     เบอร์โทรสาร  0 5471 6200     e-mail : nan@drr.go.th