home

ที่ตั้งหน่วยงาน

 
แขวงทางหลวงชนบทน่าน
เลขที่  21/1  หมู่ 11  ถนนน่าน - พะเยา  แยกทางหลวงหมายเลข 1091 (กม.ที่ 131+500)
ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000
โทรศัพท์    0 5471 6177     โทรสาร     0 5471 6200     E-mail : nan@drr.go.th